Update 29.02.67
งาน SHEEP EXHIBITION STORE @ Central World ชั้น 4 โซน C
#taratiwat #bommu

* มีรวมพลหลังจบงาน
(รวมพลบริเวณงาน)

**งดรับของขวัญ**
***หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง