ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัล ญาณสังวร จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สาขา บุคคลตัวอย่าง ผู้ปฏัติดี ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และ อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และ ประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ