ประมวลภาพโครงการห่มรักส่งมอบของบริจาคที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี 3 (โครงการห่มรัก)