น้องแพว - หัสยา จากตอน กลยุธ (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)