ประมวลภาพโครงการห่มรักส่งมอบของบริจาคที่ จ.เลย ปี 1 (โครงการห่มรัก)