กิจกรรมการแสดงละครเวที เรื่องตะวันเต็มดวง เมื่อหัวใจเรารวมกัน (ทั่วไป)