กิจกรรมการแสดงละครเวที เรื่องขบวนการดับโลกร้อน (ทั่วไป)