ประมวลภาพการบริจาคโครงการห่มรัก ปี 8 จ.นครพนม (โครงการห่มรัก)