ประมวลภาพการบริจาคโครงการห่มรัก ปี 7 อ.นาน้อย จ.น่าน (โครงการห่มรัก)