ประมวลภาพการบริจาคโครงการห่มรัก ปี 7 อ.นาหมื่น จ.น่าน (โครงการห่มรัก)