ภาพกิจกรรมพี่หน่องรับปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ทั่วไป)