ประมวลภาพการบริจาคโครงการห่มรัก ปี 7 จ.เชียงราย, จ.ตาก และ อ.ท่าวังผา จ.น่าน (โครงการห่มรัก)