ประมวลภาพโครงการห่มรักส่งมอบของบริจาคที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ปี 3 (โครงการห่มรัก)