ประมวลภาพโครงการห่มรักส่งมอบของบริจาคที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ปี 3 (โครงการห่มรัก)