ประมวลภาพโครงการห่มรักส่งมอบของบริจาคที่ จ.เพชรบูรณ์ ปี 3 (โครงการห่มรัก)