ประมวลภาพโครงการห่มรักส่งมอบของบริจาคที่ จ.เชียงราย ปี 2 (โครงการห่มรัก)