ประมวลภาพโครงการห่มรัก ทหารช่วยขนผ้าห่ม จ.กาญจนบุรี ปี 2 (โครงการห่มรัก)