ประมวลภาพโครงการห่มรักส่งมอบของบริจาคที่ จ.เชียงใหม่ ปี 2 (โครงการห่มรัก)