ประมวลภาพโครงการห่มรักส่งมอบของบริจาคที่ จังหวัดลพบุรี ปี 2 (โครงการห่มรัก)