ประมวลภาพโครงการห่มรักส่งมอบของบริจาคที่ จังหวัดเชียงราย ปี 2 (โครงการห่มรัก)