โปรโมทละครกระตุกหนวดเสือ ชุดที่ 2 (กระตุกหนวดเสือ)