บุพเพร้อยร้าย | ความศีลเสมอกัน ตีกันก็ฮา (บุพเพร้อยร้าย)