ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


"รางวัลญาณสังวร" บุคคลตัวอย่าง ผู้ปฏัติดี ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย