รางวัล ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ บุพเพสันนิวาส

รางวัล 13TH INTERNATIONAL DRAMA FESTIVAL IN TOKYO : SPECIAL AWARD FOR FOREIGN DRAMA บุพเพสันนิวาส

รางวัล OK! AWARD : FEMALE HEARTTHROB SPOTLIGHT บุพเพสันนิวาส

รางวัล OK! AWARD : MALE HEARTTHROB SPOTLIGHT บุพเพสันนิวาส

รางวัล OK! AWARD : OK! SPOTLIGHT บุพเพสันนิวาส

รางวัล เพชรกนก : บุคคลศรีแผ่นดิน บุพเพสันนิวาส

รางวัล เพชรกนก : ในฐานะ องค์กรศรีแผ่นดินด้านสื่อสารมวลชนส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ บุพเพสันนิวาส

รางวัล บุคคลดีเด่น : สาขา ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย บุพเพสันนิวาส

รางวัล บุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน : สาขา สื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม บุพเพสันนิวาส

รางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี WOMEN’S EXAMPLIFIED AWARD : : ผู้จัดสร้างสรรค์สังคม บุพเพสันนิวาส