ภาพเดี่ยวซานแปง (ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์) (บ่วงบรรจถรณ์)