ตัวอย่าง เทวดา..สาธุ เธอกับเราและเขาลูกใคร ออกอากาศวันที่ 12-12-2553 เวลา 23.00 น. (เทวดา..สาธุ)