โปรโมทละครกระตุกหนวดเสือ ชุดที่ 1 (กระตุกหนวดเสือ)